GOLEM, 2015

GOLEM 

2015

H. 55 cm
W. 25 cm
D. 11 cm 
weight: 11 kg

alexandrite (neodymium) cut glass / broušené sklo, alexandrit

GOLEM STORY / ABOUT

The glass Golem is a metaphor and a story, a legend of old Prague, which is rooted in Jewish, magical and mystical tradition of the artificial man. 

The word GOLEM in Hebrew means incompleteness - imperfection. The significance consists in that people have the creative power to create and revive "inanimate objects". This revived mass, originally clay, was the basis for the creation of imperfect - incompleteness Golem. Like in the Bible, where God created man from clay also imperfect - Adam.

The glass Golem is actually a tribute to the tradition of creation and the creative power as such. In a similar way, the artist creates his work, which is based on the idea . Good work lives alone with his life. I chose glass as material essence of the best lifeless, but clean and fine sands from the ground, melted into a transparent glass material, a symbol of light. The whole process of working with glass is actually the personification of alchemy. Current Golem adapts to the environment in which it arises, therefore, from the static traditional forms are modified by. The legend as it comes alive with the actual is currently in 21st century. The glass Golem is an expression of creativity and human creativity with respect for tradition.

PŘÍBĚH O GOLEMOVI / INSPIRACE

Skleněný Golem je metafora s příběhem a legendou ze staré Prahy, která má základ v židovské, magické a mystické tradici o umělém člověku.

Slovo GOLEM znamená v hebrejštině neúplnost - nedokonalost. Význam spočívá v tom, že lidé mají tvůrčí sílu vytvářet a "oživovat" neživé věci. Tato oživená hmota, původně hlína, byla základem pro stvoření "nedokonalého" Golema. Podobně jako v bibli, kde bůh stvořil člověka z hlíny... Adama...

Skleněný Golem je vlastně pocta této tradici o stvoření a tvůrčí síle jako takové. Podobným způsobem vytváří umělec své dílo, kde základem je myšlenka - idea. Dobré dílo žije samo svým životem. Sklo jsem zvolil jako materiál s esencí toho nejlepšího neživého, ale čistého a krásného písku ze země, přetaveného do skleněné transparentní hmoty, symbolu světla. Celý proces práce se sklem je vlastně personifikace alchymie. Současný Golem se přizpůsobuje prostředí ve kterém vzniká, proto se ze statické tradiční podoby proměnuje a modifikuje. Legenda tak ožívá a stává se aktuální v současnosti 21. století. Skleněný Golem je vyjádřením tvůrčí síly a kreativity člověka s úctou k tradici.

GOLEM, 2015 was created in cooperation with Moser a.s. / material: alexandrite glass (light violet) which changes its intensity and colour shadow from bluish to dark violet depending on the kind of lighting.
Golem vznikl ve spolupráci s Moser a.s. materiál: sklo alexandrit, které mění svou intenzitu a barvu odstínu od namodralé až po tmavě fialové v závislosti na druhu osvětlení. 

© 2019 STANISLAV MULLER | Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!